باربری دریایی خواه نیاز به توزیع و یا تحقق داشته باشید ، حمل و نقل تعریف شده یا یک کامل کامل
راه حل زنجیره تامین ، ما می توانیم یک راه حل مناسب را برای شما فراهم کنیم.
ادامه مطلب
حمل و نقل هوایی خدمات ترسناک ما بر اساس تعهد ، فداکاری و حرفه ای بودن پایه گذاری شده اند.
تیم حرفه ای ما از تمام استانداردهای کیفیت و تعالی پیروی می کند.
ادامه مطلب
حمل و نقل ماشینی هزاران پروژه ما را در زمینه حمل و نقل رهبر ساخته است. ما در پشت قول خود ایستاده ایم
ارائه خدمات به موقع و با کیفیت ترس و انبارداری
ادامه مطلب
حمل و نقل قطاری TransLogic منویی از راه حل های زنجیره تأمین را ارائه می دهد که می تواند اثربخشی
شما را بهینه کند ارتقاء محصول ، و هزینه بسته بندی خود را کاهش دهید.
ادامه مطلب
[trx_sc_services type=”default” featured=”icon” featured_position=”top” hide_excerpt=”” icons_animation=”” cat=”27″ count=”3″ columns=”3″ slider=”” slider_pagination=”” slides_space=”0″ title_style=”default” title_align=”default” title=”امتیازات ما” subtitle=”ما که هستیم؟” description=”” link=”/translogic/our-services/” link_text=”بیشتر بدانید” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””]
[trx_sc_promo type=”default” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”icon-left” title_style=”default” title_align=”default” title=”کمپانی حمل و نقل” subtitle=”بین المللی” description=”#E-8_JTNDcCUzRSUzQ3N0cm9uZyUzRSVEOSU4NCVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4NSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSVCRSVEOCVCMyVEOSU4OCVEOSU4NSUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOSU4NiUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBRSVEOCVBQSVEQSVBRiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBRiVEQSVBRiVEQiU4QyUyMCVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4MSVEOSU4NyVEOSU4OCVEOSU4NSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCNSVEOSU4NiVEOCVCOSVEOCVBQSUyMCVEQSU4NiVEOCVBNyVEOSVCRSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4MSVEOCVBNyVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4MSVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQS4lMjAlM0NzcGFuJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyM2RmMzYyOSUzQiUyMiUzRSVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiVEOCVBQyVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyVEOSU4NSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZzdHJvbmclM0UlM0MlMkZwJTNFJTBBJTBBJUQ5JTg0JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JUJFJUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUFBJURBJUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURBJUFGJURCJThDJTIwJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTgxJUQ5JTg3JUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUI1JUQ5JTg2JUQ4JUI5JUQ4JUFBJTIwJURBJTg2JUQ4JUE3JUQ5JUJFJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTgxJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLiUyMCVEQSU4NiVEOCVBNyVEOSVCRSVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCMiVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4NyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEOCVBQyVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCMyVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBMiVEOSU4NiVEQSU4NiVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCNyUyMCVEOSU4MSVEOCVCOSVEOSU4NCVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEQSVBOSVEOSU4NiVEOSU4OCVEOSU4NCVEOSU4OCVEQSU5OCVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBRiUyMCVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSU4OCUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVCOSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOSU4NyVEOCVBRiVEOSU4MSUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBOCVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEOCVBRi4=” link=”/translogic/?page_id=25″ link_text=”درخواست مشاوره” link_image=”” link2=”/about-us-style-1/” link2_text=”نمایش ارائه” text_bg_color=”” image=”500″ image_position=”left” image_width=”50%” image_cover=”1″ image_bg_color=”” size=”small” text_width=”none” text_float=”none” text_align=”right” full_height=”” text_paddings=”1″ text_margins=”” gap=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””][/trx_sc_promo]
[trx_sc_skills type=”counter” max=”400″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%22%2C%22value%22%3A%222340%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22icon-1%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%22230%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22icon-2%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%22254%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22icon-sphere%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%221900%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22icon-3%22%7D%5D” filled=”” compact=”” color=”” border_color=”” id=”” class=”” css=”” back_color=”” columns=”4″ title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” cutout=”” title_style=”default” title_align=”default”]
[trx_sc_services type=”default” featured=”image” featured_position=”top” hide_excerpt=”” icons_animation=”” cat=”24″ count=”3″ columns=”3″ slider=”” slider_pagination=”” slides_space=”0″ title_style=”default” title_align=”default” title=”خدمات ما” subtitle=”ما که هستیم” description=”” link=”” link_text=”ادامه مطلب” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””]
[trx_widget_slider title=”” engine=”swiper” height=”236″ alias=”” slider_style=”default” effect=”slide” category=”0″ posts=”6″ slides_per_view=”6″ slides_space=”0″ interval=”7000″ titles=”center” large=”” controls=”” label_prev=”Prev|PHOTO” label_next=”Next|PHOTO” pagination=”” noresize=”” slides_type=”bg” slides_ratio=”16:9″ slides=”%5B%7B%22image%22%3A%22746%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22744%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22741%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22745%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22743%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22742%22%7D%5D” id=”” class=”” css=””][/trx_widget_slider]
[trx_sc_content type=”default” size=”none” float=”none” align=”none” padding=”none” title_style=”default” title_align=”default” title=”از پیگیری شما متشکریم” subtitle=”آنلاین و آفلاین” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم” link=”” link_text=”” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””]
[trx_sc_button type=”default” size=”normal” link=”/about-us-style-1/” title=”پیگیری بار” subtitle=”” align=”right” text_align=”right” back_image=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”icon-left” image=”” icon_position=”left” id=”” class=”” css=””][trx_sc_button type=”border” size=”normal” link=”/contacts/” title=”تماس با ما” subtitle=”” align=”right” text_align=”none” back_image=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”icon-left” image=”” icon_position=”right” id=”” class=”” css=””][/trx_sc_content]
[trx_sc_promo type=”default” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” link2=”” link2_text=”” text_bg_color=”” image=”527″ image_position=”right” image_width=”50%” image_cover=”1″ image_bg_color=”” size=”large” text_width=”none” text_float=”none” text_align=”none” full_height=”” text_paddings=”1″ text_margins=”” gap=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””][trx_sc_content type=”default” size=”1_2″ float=”none” align=”none” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1582200526602{margin-right: 0px !important;}” padding=”none”][trx_sc_skills type=”pie” filled=”” cutout=”96″ compact=”” color=”#e23b2e” back_color=”” border_color=”” max=”100″ columns=”” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2285%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%7D%5D” title_style=”default” title_align=”default” title=”مهارتهای حمل و نقل” subtitle=”باربری ما” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
لورم ایپسوم” link=”” link_text=”” link_image=”” id=”” class=”” css=””]
[trx_sc_button type=”accent” size=”normal” link=”/about-us-style-1/” title=”بیشتر درباره ما” subtitle=”” align=”none” text_align=”none” back_image=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”icon-left” image=”” icon_position=”left” id=”” class=”” css=””][/trx_sc_content][/trx_sc_promo]
[trx_sc_icons type=”default” align=”center” size=”small” color=”” columns=”” icons_animation=”” icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22icon-lock-1%22%7D%5D” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1480279416544{margin-bottom: 0.8em !important;}”]

هندلینگ جلسه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[trx_sc_icons type=”default” align=”center” size=”small” color=”” columns=”” icons_animation=”” icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22icon-2%22%7D%5D” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1479686195378{margin-bottom: 0.8em !important;}”]

پشتیبانی مشتری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[trx_sc_icons type=”default” align=”center” size=”small” color=”” columns=”” icons_animation=”” icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22icon-hour%22%7D%5D” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1480279444602{margin-bottom: 0.8em !important;}”]

قابلیت اطمینان و دقت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[trx_sc_icons type=”default” align=”center” size=”small” color=”#ffffff” columns=”” icons_animation=”” icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22icon-cup-1%22%7D%5D” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1480279474816{margin-bottom: 0.8em !important;}”]

بیمه بار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[trx_sc_team type=”default” cat=”0″ count=”3″ columns=”3″ slider=”” slider_pagination=”” slides_space=”0″ title_style=”default” title_align=”default” title=”تیم ما” subtitle=”ما که هستیم” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” link=”” link_text=”” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””]
[trx_sc_testimonials type=”default” cat=”25″ count=”4″ columns=”2″ slider=”1″ slider_pagination=”” slides_space=”30px” title_style=”default” title_align=”center” title=”نظرمشتریان” subtitle=”مشتریان ما چه می گویند” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””]
[trx_sc_blogger type=”classic” hide_excerpt=”1″ cat=”2″ count=”3″ columns=”3″ orderby=”date” order=”desc” slider=”” slider_pagination=”” slides_space=”0″ title_style=”default” title_align=”center” title=”پست های اخیر” subtitle=”اخبار کمپانی” description=”” link=”/all-posts/” link_text=”نمایش همه پست ها” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1580563486958{margin-top: -16.5em !important;}”]
[trx_sc_promo type=”default” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” link2=”” link2_text=”” text_bg_color=”” image=”518″ image_position=”right” image_width=”50%” image_cover=”1″ image_bg_color=”” size=”large” text_width=”none” text_float=”none” text_align=”none” full_height=”” text_paddings=”1″ text_margins=”-2.7em 0 -3.3em” gap=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1479807212777{background-color: #f7f6f2 !important;}”]

درخواست

مشاوره رایگان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[contact-form-7 404 "Not Found"][/trx_sc_promo]
[trx_sc_button type=”default” size=”normal” link=”/contacts/” title=”تماس با ما” subtitle=”” align=”right” text_align=”none” back_image=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”icon-left” image=”” icon_position=”right” id=”” class=”” css=””]
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

[trx_sc_googlemap type=”default” style=”default” zoom=”12″ width=”100%” height=”145″ markers=”%5B%7B%22address%22%3A%22159-181%206th%20St%2C%20Jersey%20City%2C%20NJ%2007302%2C%20USA%22%2C%22icon%22%3A%22479%22%2C%22title%22%3A%22New%20York%22%2C%22description%22%3A%22NY%2094102%2C%20US%201234%20Some%20St.%22%7D%5D” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””][/trx_sc_googlemap]
[trx_sc_content type=”default” size=”1_2″ float=”left” align=”none” padding=”none” title_style=”default” title_align=”default” title=”” subtitle=”” description=”” link=”” link_text=”” link_image=”” scheme=”inherit” id=”” class=”” css=””]
نیویورک
تلفن: 800-123-4567
ایمیل: example@yoursite.com
ارتباط با ما
تلفن: 800-123-4567
ایمیل: example@yoursite.com
[/trx_sc_content]